Konsep Umat dalam Al-qur’an (Perspektif Pengembangan Masyarakat)

Anas Habibi Ritonga* -  IAIN Padangsidimpuan

Supp. File(s): Research Instrument

Abstrak

Mengembangkan masyarakat merupakan usaha yang sanga mulia, dan merupakan indikator keimanan seseorang. Sebab kepedulian terhadap sesama merupakan salah satu unsur yang sanga urgen dalam agama Islam. Kehidupan seseorang yang tidak memperdulikan antar sesama menunjukkan tingkat keimanan seseorang, semakin tinggi kepedulian seseorang tehadap sesama, menandakan keimanannnya kuat dan pemahamannya terhadap ajaran Islam bisa dikatakan mendekai kesempurnaan. Mengembangkan masyarakat tentunya syogyanya mengikui konsep-konsep yang ada alam ajaran Islam (al-Qur’an) agar tidak terjadi kesalahan dan kekosongan nilai-nilai spriual hasil dari kegiatan pengembangan yang akan dilakukan. Diantara sekian banyak konsep yang ada dalam al-Qur’an, salah satu konsep yang dapat diambil dan ada kaitannya dengan Pengembangan Masyarakat ada konsep “umat”  yang bisa diartikan dengan “Masyarakat”. Lalu bagaimana a konsep umat dalam al-Qur’an dalam kajian Pengembangan Masyarakat, tulisan ini akan mencoba menggali konsep yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman bagi pelaku Pengembangan Masyarakat.

Supplement Files

 1. al-Miraz Muhsin ‘Ali Ushfur, Qamus al-Wajiz li Ma’ani al-Quran al-Karim, tt
 2. AMA, Local Authorities and Community Development: A Strategic Opportunity for the 1990s, London: Association of Metropolitan Authorities, 1993
 3. Ar-Raghib al-Asfahani, Mu’jam Mufradat fii al-Fadl al-Qur’an, Beirut, Dar al-Ma’rifah
 4. Husain ibn Muhammad Raghib Ishfahani, Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an, t.t: Maktabah Nizar Mush-tafa al-Baz, t.t, entri ‘umm’; Mujamma’ Al-Lughat Al-‘Arabiyyah, Al-Mu‘jam Al-Wasith, Mesir: Maktabat Al-Syuruq Al-Dawliyyah), 2004
 5. Ibn al-Mandhur, Lisanul Arab,
 6. Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, Kitab al-‘Ayn, jil. 8, Qum: Intisyarat Uswah,
 7. M. Mayo, Community Work”, dalam Adams, Dominelli dan Payne (eds), Social Work: Themes, Issues and Critical Debates, (London: McMillan, 1998
 8. M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: PT Mizan Pustaka, cet. 19
 9. Muhammad ibn Aḥmad al-Qurthubi, Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, jil. 3, Beirut: Dar Al-Kutūb al-Ilmiyyah, 14050
 10. Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Cairo: Dar al-Fikr, Cet. 3, jld. 1
 11. Tafsir Ibnu Katsir, jld. 2
 12. Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2008


 

SEKRETARIAT JURNAL AT-TAGHYIR

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Jl. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan Telp. (0634)22080.

 Email: jurnaltaghyir@uinsyahada.ac.id