ILMU PENGETAHUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN PENTINGNYA MENJADI PENUNTUT ILMU

Nofa Isman (STIBA Arraayah, Indonesia)
Lola Hervina H (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia)

Abstract


Pedoman dan petunjuk bagi umat Islam adalah al-Quran. Tujuan dari penelitian yaitu mendeskripsikan tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif al-Qur’an, apa urgensi menuntut ilmu dan bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu beserta janji Allah terhadap orang yang memiliki ilmu. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka sebagai metode. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah ilmu pengetahuan dalam sudut pandang al-Quran maksudnya adalah menggali atau menemukan suatu pengetahuan dalam hal apapun untuk diketahui atau menerangkan gejala-gejala tertentu pada hal tersebut dalam mengetahui kebenarannya dari sudut pandang al-Qur’an. Sedangkan urgensi dan pentingnya menjadi seorang penuntut ilmu adalah karena manusia dilahirkan tanpa memiliki dan mengetahui apapun maka dengan menuntut ilmu dapat mengangkatnya dari kebodohan, menjadi pewaris nabi, memiliki keistimewaan  yaitu Allah menyamakan atau mensejajarkan persaksian mereka dengan  persaksian-Nya dan persaksian para malaikat  yaitu persaksian tauhid  persaksian akan keesaan Allah Ta’ala.


Keywords


Ilmu; Pengetahuan; Al-qur’an; penuntut ilmu; pentingnya menuntut ilmu

Full Text:

PDF

References


Ahmad, Yusuf al-Haaj, Al-I’jaaz Al-Ilmi Fi Al-Qur’an Al-Karim Wa as-Sunnah Al-Muthohharoh, 2nd edn (Dimasyq: Maktabah Ibnu Hajar, 2003)

Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Al-Qohirah: Dar Ibnu Jauzi, 2010)

Ali, Sana Kadzim, and Muhammad Shofa, ‘Ahadist Al-Mubadirah Wal Ightinam Fi Kaifiyyah Istighlal Al-Auqat Fi Thalabil Al-’Ilmi Fi as-Sunnah an-Nabawiyah’, Majalah Al-Turats Alilmi Alarabi, 3 (2017)

Alkaf, Hasan Ahmad Muhammad, Attaqrirat Assadidah Fi Almasaail Almufidah (Riyadh: Maktabah Malik Fahad)

Alobaidi, Ali Mohammed Sulaiman Fareed, ‘Seeking Knowledge between the Call of the Prophet Abraham and the Mission of the Prophet Muhammad -May Allah’s Prayers and Peace Be upon Them’, Researcher Journal For Islamic Sciences, 1.1 (2022) <https://doi.org/10.37940/rjis.2022.1.1.10>

Alqurthubi, Abu Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bi Abu Bakar Bin Farah Al Anshari Alkhazraji Syamsuddin, Al Jami’ Li Ahkam Alqur’an, 4th edn (Kairo: Darul Kutub, 1964)

Assa’di, Abdurrahman bin Nashir, Taisir Karim Ar Rahman Fi Tafsir Kalam Al Mannan Tahqiq Abdurrahman Bin Ma’la Alluwaihiq (Muassasah Arrisalah, 2000)

Az-Zarkani, Kholil Hasan, ‘Al-Ilmu Wal Ulama Fi Kitab Al-Adab as-Syariah Wal Manhi Al-Mar’iyah ’Inda Ibn Muflih’

Estuningtyas, Retna Dwi, ‘Ilmu Dalam Perspektif Al-Qur’an’, Qof, 2.2 (2018), 203–13 <https://doi.org/10.30762/qof.v2i2.602>

Eva Iryani, ‘Al-Quran Dan Ilmu Pengetahuan’, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17.3 (2017)

Fakhir, Ja’far Jum’ah, and Ni’mah Shihab Jum’ah, ‘Daur Ar-Rihlah Fi Tadwin at-Tarikh Al-Islami Al-Hasan Bin Hamdan Bin Ahmad’, Hawaliyat Adab ’Ain Syamsyi, 38 (2020)

Ferry Muhammad Siregar, Surahman Amin, ‘Ilmu Dan Orang Berilmu Dalam Al-Qur’an: Makna Etimologis, Klasifikasi, Dan Tafsirnya’, Empirisma, 24.1 (2015) <https://doi.org/10.30762/empirisma.v24i1.14>

H, Lola Hervina, Nuril Mufidah, Abdul Malik Karim, Nofa Isman, Asbarin Asbarin, Pendidikan Bahasa Arab, and others, ‘Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora Analisis Manajemen Program Bahasa Arab Pada Lembaga Pendidikan Formal Di Indonesia’, 1.4 (2022), 435–42 <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v1i4.1162>

Hervina, Lola, and Nofa Isman, ‘Kesalahan Populer Dalam Kemahiran Menulis Bahasa Arab Di STIBA Arraayah Sukabumi’, Maharaat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 4.2 (2022), 137–54 <https://doi.org/10.18196/mht.v4i2.14122>

Husaini, Adian. et al, Filsafat Ilmu Perspektif Barat Dan Islam (Depok: Gema Insani, 2013)

Khotimah, Khusnul, ‘Paradigma Dan Konsep Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur’an’, Episteme, 9.1 (2014), 67–84

Nasional, Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 3rd edn (Jaakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Qahthoni, Salim al, Maqolid Al Ilmi Fi Fadhli Ilmi Adabihi Wa Thuruq Tahshilih (Beirut Lebanon: Ibnu An Nasim Li Annsayr Wa Attauzi’ Wa Dar Rawafid Atssaqafiyyah)

Sani, Ridwan Abdullah, Sains Berbasis Al-Quran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)

Saniyyah, Alqismi Alilmi Bi Muasasah Durar, Attafsir Al Muharrar, 2nd edn (Muasasah Duraar Saniyyah)

Setiawan, Daryanto, ‘Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur’an’, Al Hadi, Vol. 3.2, Januari-Juni (2018), 641–56

Suparmin, and Toto Suharto, Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Rumpun Ilmu Agama: Perspektif Epistemologi Integrasi-Interkoneksi, 1st edn (Surakarta: Fataba Press, 2013)

Suyurno, S. Salahudin, ‘Kefahaman Terhadap Falsafah Sains Islam Sebagai Pencetus Perkembangan Sains Dan Teknologi: Satu Tinjauan Awal’, Citu Centre for Islamic Thought and Undestanding Centre for Islamic Thought and Undestanding, 2.1 (2006)

Muslim, Abu Husain. Shahihu Muslim. (Al-Qahirah: Dar Ibnu Jauzi, 2010)

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad. Shahih al-Bukhari. (Al-Qahirah: Dar Ibnu Jauzi, 2010)

Al-‘Ustaimin, Muhammah Ibn Shaleh. Fi Ta’rif al-Ilmi wa Fadlihi wa Hukmihi, في تعريف العلم وفضله وحكم طلبه - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام (islamway.net). dilihat pada tanggal 16 November 2021.
DOI: https://doi.org/10.24952/alfawatih.v4i1.6861

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Flag Counter


Diterbitkan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang Padangsidimpuan

image host

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

StatCounter - Free Web Tracker and Counter