Analisis Hadis-Hadis Tentang Memandikan Jenazah

Neila Hifzhi Siregar* -  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, Indonesia

Memandikan jenazah disegerakan agar cepat dimakamkan, karena jenazah sangat ingin cepat diselesaikan fardu kifayahnya. Waktu memandikan jenazah sekitar 15 menit. Buat kain basahannya sampai menutup auratnya. Boleh dipangku secukupnya atau dibuat di atas tempat pemandian jenazah yang disediakan masyarakat. Yang memandikannya adalah antara suami dan isteri dan dibantu dengan ikatan muharromnya. Sebaiknya dibasuh dengan 3 kali yaitu air bersih secukupnya, air sabun dan diiringi dengan air bersih kemudian diakhiri dengan air bercampur dengan kapur barus sedikit saja sekedar melawan bau amis jenazah, jangan tambah lagi dengan air bersih seolah-olah air bersih yang terakhirnya. Jika masih belum bersih dengan 3 kali maka boleh 5 atau lebih, dengan cara basuhan 1,2 dan 3. Kemudian dilap tubuhnya dengan kain lap, mulut, mata dan hidung dilap dengan kain kecil yang digulung.

Keywords : Hadits-hadits Mandikan jenazah

  1. Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Indonesia: An-Nasyir Al-Maktabah Dahlan 275 H).
  2. Ad- Darimi, Sunan Ad- Darimi,(Semarang: Maktabah wa Matba’ah, 279 H)
  3. Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Beirut : Dar al-Katib, al-Ilmiyah, 275 H )
  4. Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , (Beirut: Dar al-Fikr,t.t)
  5. An-Nasai, Sunan An-Nasai, (Semarang: Maktabah wa Matba’ah, 279 H)
  6. At-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, (Semarang: Maktabah wa Matba’ah, 279 H)
  7. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut : Dar al-Katib, al-Ilmiyah, 275 H)
  8. Malik, al-Muwaththo’ , (Beirut: Dar al-Fikr,t.t)
  9. Muslim, Sahih Muslim,(Bandung: Dahlan, t.t)
  10. السيوطي .جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي .المصدر : موقع ملتقى أهل

Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan

Jln. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kampus Utama IAIN Padangsidimpuan 22733

e-mail: darulilmitarbiyah@gmail.com

 P-ISSN: 2338-8692        E-ISSN: 2715-6745

Web jurnal: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/DI


View My Stats

Flag Counter