DINAMIKA KEHIDUPAN SAHABAT ABU BAKAR DAN UMAR BIN KHATTAB DALAM MENDAKWAHKAN ISLAM

Ismail Baharuddin

Abstract


Abstraksi
Dalam Tulisan ini diuraikan tentang konsep kehidupan sahabat Abu Bakar As-Siddik dan Umar bin Khattab dalam mempertahankan dakwah Islamiyah. Nama Abu Bakar dan Umar bin Khattab sesungguhnya adalah orang yang telah diberikan amanah oleh masyarakat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW.
Kata Kunci: Dinamika Kehidupan, Abu Bakar Siddik, Umar bin Khattab, Kontribusinya terhadap Dakwah Islamiyah

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Ali, K, Study of Islamic Story. Delhi: Idarah Adabiyah, 1980.

Atsir, Ibn, Al-Kamil Fi At-Tarikh, jil. II. Beirut: Daar Ashwar, 1965.

________, Al-Kamil Fi At-Tarikh, jil. III. Beirut: Daar Ashwar, 1965.

Bakhsh, Khuda, Politics In Islam. India: Idarah Adabiyah Delli, 1975.

Haikal, Husain, Abu Bakar al-Shiddiq, terj. Abdul Kadir Mahdawi. Solo: Pustaka Mantiq, 1994.

Hodgson, Marshall, The Venture Of Islam, jil. I. Chicago: Chichago University Press, 1974.

Jafri, S.H. M, Dari Saqifah Sampai Imamah, terj. Kieraha. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Ja’far, Abu, Tarikh at-Thabari, jil. III,. Daar Maarif: Kairo, 1963.

_________, Tarikh at-Thabari, jil. IV. Daar Maarif: Kairo, 1963.

Lapidus, Ira M., Sejarah Sosial Ummat Islam, terj. Ghufron, bag. I dan II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Maududi, Abul A’la, Khilafah dan Kerajaan. Jakarta: Mizan, 1996.

Nadwi, Abul Hasan, Kehidupan Nabi Muhammad,terj Yunus Ali Muhdhar. Semarang : as-Syifa, 1992.

Nasution, Harun, e.d, Ensikopedi Islam di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1992.

Nujjar, Abdul Wahhab, al-Khulafa’ ar-Rasyidun. Beirut: Daar al-Qalam, 1986.

Nuruddin, Amiur, Ijtihad Umar bin Khattab. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Schacht, Joseph, An Introduction To Islamic Law. Inggris: Oxford Press, 1971.

Shidqi, Hasbiy, Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: PN Bulan Bintang, 1970.

Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.HIKMAH Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam indexed by:

<img src="http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/Google-Scholar.jpg"